Декларация за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ
Роже Кавайес АД  със седалище в сграда “Льо Дъблон” 11, Авеню Дюбоне 92407 Курбевуа Седекс, Франция (“Дружество” или “ние”), действащ в ролята на автономен администратор на данни и филиал на групата предприятия, известна като Болтон Груп (“Групата“) иска да Ви информира за това как събираме, използваме и разкриваме лични данни от и за вас чрез този уебсайт (“Уебсайт“) и свързаните с него услуги (“Услуги“), в съответствие с всички приложими закони и разпоредби за защита на данните и по-специално: (i) Регламент (ЕС) №. 679 от 27 април 2016 г. (т.нар. Общ регламент за защита на данните или “GDPR”), в сила от 25 май 2018 г .; и (ii) всеки друг акт, ред, регламент или разпоредба на компетентните национални и Eвропейски органи за защита на данните – по-нататък съвместно “Приложимо законодателство за защита на данните“.
Моля, имайте предвид, че Услугите могат да включват, наред с други неща, възможността за участие в конкурси, спечелили награди, лотарии, състезания и други инициативи, организирани от Дружеството отделно, също и в сътрудничество с Групата.

 1. 1. ЗА КАКВО И ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Дружеството е администраторът на лични данни (всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, известно като субект на данни), които събираме от и за Вас чрез Уебсайта и Услугите, които се обработват в съответствие с условията на настоящата Политика за поверителност.
Тази Политика за поверителност и Политика на бисквитките се отнася за всички потребители, включително и тези, които използват Уебсайта и Услугите без регистрация или тези, които са абонирани за определена услуга.

 1. 2. КАКЪВ ВИД ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

Дружеството събира (1) данни, които доброволно сте споделили на Дружеството, (2) данни за дейността, събрани, по време на достъп до и използване на Уебсайта или Услуга, и (3) допълнителна информация. По-специално, Дружеството събира следните данни от и за вас:

 1. Данни за регистрация: събрани чрез нашата регистрационна форма.
 2. Данни, които доброволно сте споделили на Дружеството: ние можем да съберем вашите лични данни (като име, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер и т.н.), ако подадете заявка чрез формата за контакт, предоставена на вас чрез Уебсайта, ако регистрирате профил в Уебсайта или, ако желаете да се възползвате от Услугите, които предоставяме;
 3. Данни за дейност: когато влизате и използвате Уебсайта или Услугите, ние можем да събираме определена информация за тези посещения. Например, за да разрешат свързването Ви с Уебсайта или Услугите, нашите сървъри получават и записват информация за вашия компютър, устройство и браузър, включително потенциалния IP адрес, типа на браузъра и друга софтуерна или хардуерна информация. Ако осъществите достъп до Уебсайта или Услугите от мобилно или друго устройство, ние може да съберем информация за уникалния идентификатор на устройството, определен за това устройство, данни за геолокация или друга информация за транзакциите на това устройство. Бисквитките и други технологии за проследяване (като бисквитки на браузъра, пиксели, маяци и технология Adobe Flash, включително бисквитки) също могат да бъдат събрани. Тези технологии могат да се използват и за събиране и съхраняване на информация за използването на Уебсайта или Услугите, като например посетените от вас страници, прегледаното от вас съдържание, заявките за търсене, които сте пуснали и рекламите, които сте видели. За повече информация, моля, посетете нашата Политика за бисквитките [ДОБАВЕТЕ ВРЪЗКА].
 4. Информация от Други източници. Можем да допълним информацията, която събираме, с информация от други източници, като публично достъпна информация и достъпни търговски източници.

Когато информацията, събрана от или за вас, не ви идентифицира като конкретно лице (напр. сурови, обобщени или анонимни данни), пряко или непряко може да използваме тази информация за каквато и да е цел или да я споделяме с трети страни, доколкото това е позволено от приложимото законодателство за защита на данните.
Ние не събираме Специални категории лични данни: молим да не ни изпращате и разкривате информация, включена в специалната категория лични данни (като например социалноосигурителни номера, информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здравеопазване, престъпност или членство в синдикални организации) на или чрез Уебсайта, Услугите или по друг начин.
Свързани услуги. Услугите могат също да бъдат свързани със сайтове, управлявани от външни компании, и могат да предлагат реклами или съдържание, функционалност, игри, бюлетини, конкурси или лотарии, или приложения, разработени и поддържани от външни компании. Дружеството не носи отговорност за политиката за защита на личните данни на външните компании, и веднага след като напуснете Услуги или натиснете върху реклама, трябва да проверите приложимата политика за поверителност на другата услуга.

 1. 3. ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние обработваме личните данни, които събираме от и за Вас, за да:

 1. Ви позволим да използвате Уебсайта и Услугите;
 2. за измерване и подобряване на нашите Услуги и съответните функции;
 3. за да подобрим практическата ви работа с Уебсайта и Услугите;
 4. за да Ви предоставим клиентска поддръжка и да отговорим на запитванията;
 5. за да спазваме правните задължения (включително и предоставянето на Услугите); или, за да отговорим на исканията на публичните и държавни органи;
 6. за да защитим правата на Дружеството и на други: по-конкретно може да има случаи, в които Дружеството може да разкрие вашите лични данни, включително ситуация, в която Дружеството има пълното убеждение, че такова действие е необходимо, за да: (i) защитава, прилага или отстоява законните права, поверителността, безопасността или имуществото на Дружеството или на неговите служители, агенти и изпълнители (включително изпълнението на нашите споразумения и нашите условия за ползване); (ii) защитава безопасността, поверителността и сигурността на потребителите на Уебсайта или на Услугите или или членовете на обществеността; и (iii) за защита срещу измами, или за целите на управлението на риска;
 7. по ваше незадължително съгласие да Ви изпратим персонализирани маркетингови и промоционални съобщения в съответствие с вашите предпочитания и по личен избор;
 8. по ваше незадължително съгласие да споделяте данните си с нашите доверени бизнес партньори, включително други компании от Групата, за да им позволите да ви изпращат търговски съобщения.

Когато данните, събрани от или за вас, не ви идентифицират лично, може да използваме тази информация за допълнителни цели или да я споделяме с трети страни.

 1. 4. НАКАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Обработката на вашите лични данни за целите на:

 1. Раздел 3, точки от а) до г) от настоящата Политика за защита на личните данни  е необходима за работата на Уебсайта и предоставянето на Услугите;
 2. Раздел 3, точка д) на настоящата Политика за защита на личните данни е задължителна, тъй както се изисква от приложимите закони;
 3. Раздел 3, точка е) от настоящата Политика за защита на личните данни се основава на законния интерес на Дружеството, според случая;
 4. Раздел 3, точки ж) от настоящата Политика за защита на личните данни се извършва въз основа на вашето незадължително съгласие и, когато е възможно, за законния интерес на Дружеството.

Тази дейност по обработка на данни не е задължителна и можете да оспорвате или оттегляте вашето съгласие по всяко време съгласно условията, посочени в раздел 10 от настоящата Политика за защита на личните данни.

 1. 5. КОЛКО ДЪЛГО ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Дружеството ще обработва личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, предвидени в Раздел 3 по-горе. При всички положения се прилагат следните периоди на запазване:

 1. данните, събрани за целите на Раздел 3, точка а) до г) ще бъдат запазени за период, който е абсолютно необходим, за да ви позволи да използвате Уебсайта или Услугите;
 2. данните, събрани за целите на Раздел 3, точка. д) ще бъдат запазени за периода, който е абсолютно необходим, за да се отговори на исканията на субектите на данни и да се спазят приложимите закони и разпоредби, също и по отношение на Услугите;
 3. данните, събрани за целите на Раздел 3, точка. e) ще бъдат задържани за периода, който е абсолютно необходим, за да се преследват законните интереси на Дружеството;
 4. данните, събрани за целите на Раздел 3, точка. ж) ще бъдат запазени за периода, който е абсолютно необходим, за да се постигне целта, за която са били първоначално събрани.
 1. 6. КАК НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

По отношение на гореспоменатите цели данните се обработват както по електронен и ръчен начин и се защитават чрез подходящи мерки за сигурност. Във връзка с това, въпреки че Дружеството използва подходящи административни, технически, персонални и физически мерки за защита на личните данни, които притежава в случай на загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване или промяна, тя не може да гарантира, че всички възможни кибер-рискове могат да бъдат избегнати.

 1. 7. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За цели, съвместими с тези в Раздел 3 от настоящата Декларация за защита на личните данни, Дружеството може да сподели вашите лични данни на следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз или извън Европейския съюз в съответствие и в границите на разпоредбите на Раздел 7 по-долу :

 1. Други дружества от Групата, според случая;
 2. Външни доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработка и надлежно назначени като процесори или подпроцесори, когато това се изисква от приложимото законодателство (напр. Доставчици на облачни услуги, други лица от групата, доставчици на услуги, които са инструмент за или поддържат Услугите – и по този начин, като пример и без ограничение, фирми, предоставящи ИТ услуги, експерти, консултанти и юристи – компании, създадени от евентуални сливания, разделяния или други преобразувания); и
 3. Компетентните национални органи, за да спазват приложимите закони;
 4. Надеждни външни търговски партньори с ваше изрично съгласие. Категориите, към които принадлежат тези бизнес партньори, са: i) потребителски стоки; ii) лична грижа; (iii) грижа за красотата; iv) домашен грижи; v) лепила и уплътнители; и т.н.
 1. 8. ДАЛИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ПРЕДАВАТ В ЧУЖБИНА?

Ние няма да предаваме личните данни в страни, разположени извън Европейското икономическо пространство.

 1. 9. НЕПЪЛНОЛЕТНИ НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 ГОДИНИ

Уебсайтът не е предназначен за работа с лица  под 18-годишна възраст, нито пък Дружеството съзнателно събира лични данни от хора на възраст под 18 години.

 1. 10. КАКВИ СА ВИ ПРАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Потребителят може по всяко време и безвъзмездно да има и / или да упражнява следните права:

 1. правото да бъде информиран за целите и методите на обработката;
 2. правото на достъп;
 3. правото да получи копие от данните, съхранявани в чужбина, и да получи информация относно мястото, където се съхраняват тези данни;
 4. правото да изисква актуализиране, поправка или интегриране на данните;
 5. правото да поиска отмяната, анонимизирането или блокирането на данните;
 6. правото да ограничи обработката;
 7. правото на възражение срещу обработката, изцяло или частично, също и когато се извършва чрез автоматизирани индивидуални решения, включително профилиране;
 8. правото да отменя разрешението за обработка на данните свободно и по всяко време.
 9. правото да се свърже с служителя по защита на данните, според случая;
 10. правото да подаде жалба пред компетентната национална служба за защита на данните или съдебен орган.

В допълнение към правата, изброени по-горе, от 25 май 2018 г. също така можете да упражнявате следните права, като резултат от пълното прилагане на Регламент (ЕС) no. 679 от 27 април 2016 г.:

 1. правото на преносимост на данни (т.е. да получите електронно копие на личните ви данни, ако искате да прехвърлите личните си данни на себе си или на друг доставчик);
 2. правото на ограничаване на обработката.

В случай на съмнения, коментари или оплаквания от страна на Потребителя относно събирането на лични данни или начините на използване, моля свържете се с нас на адрес privacy@rogecavailles.fr.

 1. 12. ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ

Тази Политика за защита на личните данни се прилага от датата, посочена във въведението. Дружеството може да изменя и / или допълва тази Политика за защита на личните данни и като следствие от всички последващи изменения и / или допълнения към Приложимото законодателство за защита на данните. За такива изменения ще бъдете редовно уведомявани предварително от същото Дружество.

*  *  *  *

Правила за „бисквитки“ 
Използваме „бисквитки“ за подобряване на уебсайта и практическата работа на потребителите. Като използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с правилата ни за „бисквитки“. 
Научете повече и настройте „бисквитките“.